JiaoMen ChangQuan – 教門長拳

Formas de la Escuela KengWu

TanTui – 彈腿

SanLu PaoQuan – 三路炮拳

SiLu ChaQuan – 四路查拳